t. 32 360 60 24 e. [email protected]
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ DENTAL Izabela
  Danecka, ul Belna 10a, 42-575 Strzyżowice.
 • Wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Grzegorz
  Danecki. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich
  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
  przysługujących Pani/Panu praw związanych z faktem przetwarzania przez nas
  Twoich danych. Kontakt do IOD: NZOZ DENTAL Izabela Danecka, ul Szosowa1b,
  42-575 Strzyżowice, telefon 514 775 797
 • Dane osobowe przetwarzane są poprzez zawarcie z Administratorem umowy o
  świadczenie usług medycznych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług
  medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, w tym powiadamiania pacjentów o
  terminach wizyt, potwierdzania terminów wizyt, informowania pacjentów o bieżącej
  polityce cenowej oraz do celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności
  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada
  2008r. (z póź. zm)o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Oraz RODO art. 6
  ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmiotów upoważnionych na
  podstawie przepisów prawa lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas
  obowiązkach prawnych oraz podmioty przetwarzające dane z którymi podpisaliśmy
  umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
  organizacji międzynarodowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi leczenia
  dentystycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie
  usługi leczenia dentystycznego.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
  formie profilowania.
Zespół
Marta Kaniewska
Lekarz stomatolog
Porady
Hollywood smile
Czy pogoń za doskonałością ma sens? Czy warto gonić za ideałami, które często okazują się iluzją? Świat mediów społecznościowych to świat filtrów i retuszu. Zdjęcia, które widzimy, rzadko przedstawiają rzeczywistość. Zamiast tego prezentują...
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
t. 32 360 60 24
e. [email protected]