t. 32 360 60 24 e. [email protected]
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ DENTAL Izabela
  Danecka, ul Belna 10a, 42-575 Strzyżowice.
 • Wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Grzegorz
  Danecki. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się kontaktować we wszystkich
  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
  przysługujących Pani/Panu praw związanych z faktem przetwarzania przez nas
  Twoich danych. Kontakt do IOD: NZOZ DENTAL Izabela Danecka, ul Szosowa1b,
  42-575 Strzyżowice, telefon 514 775 797
 • Dane osobowe przetwarzane są poprzez zawarcie z Administratorem umowy o
  świadczenie usług medycznych w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług
  medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, w tym powiadamiania pacjentów o
  terminach wizyt, potwierdzania terminów wizyt, informowania pacjentów o bieżącej
  polityce cenowej oraz do celów archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności
  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada
  2008r. (z póź. zm)o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Oraz RODO art. 6
  ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmiotów upoważnionych na
  podstawie przepisów prawa lub uczestniczącym w wykonaniu ciążących na nas
  obowiązkach prawnych oraz podmioty przetwarzające dane z którymi podpisaliśmy
  umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
  organizacji międzynarodowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora
  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
  Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi leczenia
  dentystycznego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie
  usługi leczenia dentystycznego.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
  formie profilowania.
Zespół
Wiktoria Rink
Endodoncja
Porady
Nie ma przypadków beznadziejnych
Opieka na najwyższym poziomie - Dental Danecka Profesjonalna opieka dentystyczna to fundament każdej dobrej przychodni stomatologicznej. U nas ten aspekt uzupełniliśmy dodatkowo misją, której głównym założeniem jest pozytywny odbiór stomatologii....
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
t. 32 360 60 24
e. [email protected]